The University of Toledo Medical Center

/ut-medical-center/
/ut-medical-center/billing/

Billing Services

/
 

Contact Us

Quyền và Biện Pháp Bảo Vệ Quý Vị Trước Hóa Đơn Y Tế Bất Ngờ

Khi quý vị được chăm sóc cấp cứu hoặc được điều trị bởi nhà cung cấp ngoài mạng lưới tại bệnh viện hoặc trung tâm phẫu thuật ngoại trú trong mạng lưới, quý vị sẽ được bảo vệ khỏi việc bị lập hóa đơn phụ trội. Trong những trường hợp này, quý vị sẽ không bị tính phí nhiều hơn khoản đồng thanh toán, khoản đồng bảo hiểm và/hoặc khoản khấu trừ trong chương trình của quý vị.

“Lập hóa đơn phụ trội” (đôi khi gọi là “lập hóa đơn bất ngờ”) là gì?

Khi quý vị đi khám bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, quý vị có thể nợ một số khoản chi phí tự trả nhất định, chẳng hạn như khoản đồng thanh toán, khoản đồng bảo hiểm, hoặc khoản khấu trừ. Quý vị có thể cần trả thêm chi phí hoặc phải thanh toán toàn bộ hóa đơn nếu quý vị khám với nhà cung cấp hoặc đến khám tại cơ sở chăm sóc sức khỏe không thuộc mạng lưới chương trình sức khỏe của quý vị.

“Ngoài mạng lưới” nghĩa là nhà cung cấp và cơ sở chưa ký kết hợp đồng với chương trình sức khỏe của quý vị để cung cấp các dịch vụ. Nhà cung cấp ngoài mạng lưới có thể được phép lập hóa đơn cho quý vị về khoản chênh lệch giữa số tiền mà chương trình của quý vị thanh toán và toàn bộ số tiền phải chi trả cho dịch vụ. Tình huống này được gọi là “lập hóa đơn phụ trội”. Số tiền này có thể nhiều hơn so với chi phítrong mạng lưới cho cùng một dịch vụ và có thể không được tính vào khoản khấu trừ hoặc giới hạn tự trả hàng năm trong chương trình của quý vị.

“Lập hóa đơn bất ngờ” là hóa đơn phụ trội ngoài dự kiến. Tình huống này có thể xảy ra khi quý vị không thể kiểm soát được ai tham gia vào dịch vụ chăm sóc cho quý vị — như là khi quý vị gặp trường hợp cấp cứu hoặc khi quý vị lên lịch khám tại cơ sở trong mạng lưới nhưng lại ngoài dự kiến được nhà cung cấp ngoài mạng lưới điều trị. Hóa đơn y tế bất ngờ có thể tiêu tốn hàng nghìn USD, tùy thuộc vào thủ thuật hoặc dịch vụ.

Quý vị được bảo vệ khỏi việc bị lập hóa đơn phụ trội cho:

Các dịch vụ cấp cứu

Nếu quý vị gặp tình trạng y tế cấp cứu và nhận dịch vụ cấp cứu từ nhà cung cấp hoặc cơ sở ngoài mạng lưới, số tiền nhiều nhất họ có thể lập hóa đơn cho quý vị là số tiền chia sẻ chi phí trong mạng lưới của chương trình của quý vị (chẳng hạn như khoản đồng thanh toán, khoản đồng bảo hiểm và khoản khấu trừ). Quý vị không bị lập hóa đơn phụ trội cho các dịch vụ cấp cứu này. Điều này áp dụng cho cả các dịch vụ mà quý vị có thể nhận được sau khi tình trạng của quý vị ổn định, trừ khi quý vị chấp thuận bằng văn bản và từ bỏ các biện pháp bảo vệ quý vị khỏi việc bị lập hóa đơn phụ trội cho những dịch vụ sau khi ổn định này.

Luật pháp Ohio bảo vệ bệnh nhân thuộc diện bảo hiểm của các chương trình bảo hiểm do tiểu bang quản lý và các chương trình bảo hiểm tuân theo thẩm quyền pháp lý của giám đốc sở bảo hiểm khỏi việc bị lập hóa đơn phụ trội cho các dịch vụ cấp cứu được bao trả do nhà cung cấp ngoài mạng lưới cung cấp tại cơ sở cấp cứu ngoài mạng lưới và tại cơ sở cấp cứu trong mạng lưới. Những biện pháp bảo vệ này yêu cầu bệnh nhân chỉ trả số tiền chia sẻ chi phí trong mạng lưới của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đạo Luật Sửa Đổi Ohio §§ 3922.01, 3902.50, 3902.51.

Một số dịch vụ nhất định tại bệnh viện hoặc trung tâm phẫu thuật ngoại trú trong mạng lưới

Khi quý vị nhận dịch vụ từ bệnh viện hoặc trung tâm phẫu thuật ngoại trú trong mạng lưới, một số nhà cung cấp ở đó có thể nằm ngoài mạng lưới. Trong những trường hợp này, mức tiền nhiều nhất mà các nhà cung cấp đó có thể lập hóa đơn cho quý vị là số tiền chia sẻ chi phí trong mạng lưới thuộc chương trình của quý vị. Điều này áp dụng cho các dịch vụ y khoa cấp cứu, gây mê/tê, nghiên cứu bệnh học, chụp X quang, xét nghiệm, chăm sóc nhũ nhi, phụ tá bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ bệnh viện, hoặc bác sĩ hồi sức tích cực. Các nhà cung cấp này không thể lập hóa đơn phụ trội cho quý vị và không được yêu cầu quý vị từ bỏ các biện pháp bảo vệ quý vị khỏi việc bị lập hóa đơn phụ trội.

Nếu quý vị nhận các loại dịch vụ khác tại các cơ sở trong mạng lưới này, nhà cung cấp ngoài mạng lưới không thể lập hóa đơn phụ trội cho quý vị, trừ khi quý vị chấp thuận bằng văn bản và từ bỏ các biện pháp bảo vệ của quý vị.

Quý vị không bao giờ bị yêu cầu từ bỏ các biện pháp bảo vệ quý vị khỏi việc bị lập hóa đơn phụ trội. Quý vị cũng không bị buộc phải nhận dịch vụ chăm sóc ngoài mạng lưới. Quý vị có thể chọn nhà cung cấp hoặc cơ sở trong mạng lưới thuộc chương trình của quý vị.

Luật pháp Ohio bảo vệ bệnh nhân thuộc diện bảo hiểm của các chương trình bảo hiểm do tiểu bang quản lý và các chương trình bảo hiểm tuân theo thẩm quyền pháp lý của giám đốc sở bảo hiểm khỏi việc bị lập hóa đơn phụ trội cho các dịch vụ được bao trả do nhà cung cấp ngoài mạng lưới cung cấp tại cơ sở trong mạng lưới nếu bệnh nhân không có khả năng yêu cầu nhà cung cấp trong mạng lưới. Những biện pháp bảo vệ này yêu cầu bệnh nhân chỉ trả số tiền chia sẻ chi phí trong mạng lưới của họ. Với tất cả dịch vụ y tế khác được nhà cung cấp ngoài mạng lưới cung cấp cho bệnh nhân trong diện được bao trả tại cơ sở trong mạng lưới, bệnh nhân không thể bị lập hóa đơn phụ trội trừ khi bệnh nhân được thông báo, được cung cấp bản ước tính thiện chí chi phí của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chấp thuận. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đạo Luật Sửa Đổi Ohio §§ 3922.01, 3902.50, 3902.51.

Nếu quý vị tin rằng mình đã bị lập hóa đơn sai, quý vị có thể liên hệ với Sở Bảo Hiểm Ohio theo số
800-686-1526.

Khi việc lập hóa đơn phụ trội không được phép, quý vị còn có các biện pháp bảo vệ sau:

  • Quý vị chỉ chịu trách nhiệm thanh toán phần chia sẻ chi phí của mình (như khoản đồng thanh toán, khoản đồng bảo hiểm và khoản khấu trừ mà quý vị phải trả nếu nhà cung cấp hoặc cơ sở đó nằm trong mạng lưới). Chương trình sức khỏe của quý vị sẽ trực tiếp thanh toán mọi chi phí phụ trội cho các nhà cung cấp và cơ sở ngoài mạng lưới.
  • Thông thường, chương trình sức khỏe của quý vị phải:
    • Bao trả cho các dịch vụ cấp cứu mà không yêu cầu quý vị phải nhận được sự chấp thuận trước cho các dịch vụ (còn được gọi là “sự cho phép trước”).
    • Bao trả các dịch vụ cấp cứu của các nhà cung cấp ngoài mạng lưới.
    • Xác định khoản tiền mà quý vị nợ nhà cung cấp hoặc cơ sở (khoản chia sẻ chi phí) căn cứ vào khoản tiền họ sẽ phải chi trả cho nhà cung cấp hoặc cơ sở trong mạng lưới và nêu rõ số tiền đó trong phần giải thích về quyền lợi của quý vị.
    • Tính mọi khoản tiền mà quý vị phải thanh toán cho các dịch vụ cấp cứu hoặc dịch vụ ngoài mạng lưới vào khoản khấu trừ và giới hạn tự trả của quý vị.

Nếu quý vị cho rằng mình đã bị lập hóa đơn sai, quý vị có thể liên hệ với Sở Bảo Hiểm Ohio theo số 800-686-1526.

Truy cập www.cms.gov/nosurprises/consumers hoặc gọi đến số 800-985-3059 để biết thêm thông tin về các quyền của quý vị theo luật liên bang.

Last Updated: 8/16/22